Cenník účtovných služieb        

Myslite už teraz na daňové priznanie

Uvedené ceny sú informatívne. Vzhľadom na rozmanitosť podnikateľských činností a medzinárodných obchodov a so zreteľom na individuálne požiadavky klientov je náročnosť účtovníctva rôzna, od čoho sa odvíja cena za poskytnuté služby.
Cena za vedenie podvojného účtovníctva by mala byť primeraná a stanovuje sa individuálne na základe dohody zmluvných strán.Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu  si dohodnúť osobné stretnutie a určiť cenu za účtovníctvo, kedy je zľava  20 % môžeme z účtovníctva aké momentálne platíte .Pre nových klientov poskytujeme vernostné zľavy.

Paušálna cena za vedenie účtovníctva a spracovania miezd je závislá od počtu dokladov a zamestnancov  za mesiac. Najnižšia cena za účtovníctvo je 50,- € mesačne.

Komplexné služby paušálu zahŕňajú

- zaúčtovanie prvotných dokladov ( faktúry, banka, pokladňa, záväzky, pohľadávky, interné doklady...)
- spracovanie DPH (u platcu)
- poradenstvo v oblasti dani
- účtovnú závierku ( daňové priznanie vrátane výkazov)
- daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
- zápis z valného zhromaždenia o hospodárskom výsledku
- sprievodný list na Okresný súd, uloženie závierky do zbierky listín
- spracovanie miezd ( vyhotovenie pracovnej zmluvy, prihláška na poisťovne, zhotovenie vyhlásenia na zdanenie príjmov,      štvrťročný výkaz zo závislej činnosti + ročné hlásenie)

Ceny podľa položiek

cena za zápis do peňažného alebo účtovného denníka                   
JÚ  (jednoduché účtovníctvo)  - 0,50 €
PÚ  (podvojné účtovníctvo)      - 0,70 €
vystavovanie faktúr / kus          - 0,50 €

Daňové priznania ( vypracovanie )

Daňové priznanie k DPH  - 10,00 €
Daňové priznanie k DMV - 10,00 €
FO typ B, vrátané povinných príloh - 50,00  €
PO - daňové priznanie, vrátane výkazov a poznámok - 90,00  €

Administratívne úkony

5-15 € mesačne – Odborné poradenstvo podľa časovej náročnosti – telefonicky, emailom a osobne
min. 15 €  - vypracovanie dokumentov týkajúcich sa podnikania najmä v súvislosti s Obchodným zákonníkom (napr. vymáhanie pohľadávok, zápisnice z valného zhromaždenia a pod.)

Voliteľné agendy súvisiace s účtovníctvom – cena dohodou

Kniha jázd, vystavovanie cestovných príkazov, vyúčtovanie pracovných ciest, cestovné náhrady
Evidencia dotácie z ÚPSVaR
Vypracovanie a aktualizácia internej smernice pre vedenie účtovníctva
Registrácia za platcu DPH a súvisiace poradenstvo
Registrácia do systému EORI
Otvorenie podnikateľského bankového účtu

Radi zabezpečíme splnenie Vašich požiadaviek tak, aby ste z našich služieb mali najvyšší efekt. Tešime sa na spoluprácu, v rámci ktorej Vám budeme môcť preukázať naše odborné služby.

Kontaktujte nás a veríme, že budete spokojný s našimi službami

Nájdete nás :

1.poschodie, č. dverí 124

  

Naše služby

Zabepečíme kompletný servis v oblasti ekonomického riadenia podniku.
Komplexné vedenie účtovníctva, miezd a personalistika.
Odborná podpora ekonomického útvaru klienta vo forme osobných, telefonických konzultácií, ako aj promptných vybavení prostredníctvom e-mailu.
Máme dlhoročné skúsenosti.

Vedieme účtovníctvo a zostavujeme účtovné závierky v súlade zo Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (v znení neskorších predpisov) účtovným jednotkám .

Plníme povinnosť účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii podnikateľov.

Eurocounting, s.r.o.

Kancelária:

1.poschodie, č. dverí 124

ČSA  25 , 974 01 Banská Bystrica

Mobil: 0918 39 28 50

E-mail: info@eurocounting.sk

IČO: 47 335 131

Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica., Oddiel: Sro, vložka č.: 24555/S

Mapa